Home / Onze school / Over ons

Over ons


Uitgangspunten en doelstellingen van de Spinmolen.

Basisschool De Spinmolen valt, net als de overige basisscholen in Volendam, onder bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. De stichting en de leerkrachten die bij de stichting werken, beschouwen het basisonderwijs als meer dan alleen maar een onderwijsinstelling waar kinderen dagelijks een portie leerstof krijgen voorgeschoteld. De kinderen ontvangen tijdens hun 8-jarig verblijf op de Spinmolen bijna 8000 uur onderwijs. De wet bepaalt voor een groot gedeelte de inhoud van dit onderwijs. De rijksinspectie komt geregeld op onze school kijken of we aan alle wettelijke eisen voldoen. Toch bestaan er tussen de scholen in ons land grote verschillen. In Volendam willen we op alle scholen dezelfde kwaliteit bieden, omdat de ouders hier geen vrije schoolkeuze hebben. Dat neemt niet weg dat de leerkrachten op de verschillende Volendammer scholen toch van elkaar verschillen en elke school toch zijn eigen sfeer en historie met zich meedraagt. Hierdoor blijven er altijd verschillen bestaan.
 
Op ‘De Spinmolen’ streven we ernaar om een veilige omgeving te creëren waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontplooien. Hierbij wordt elk kind beschouwd als een uniek individu. ‘Onderwijs op maat’ is heel belangrijk! Daarom willen we op ‘De Spinmolen’ ieder kind, zoveel mogelijk, naar zijn/haar eigen kunnen laten werken en is er aandacht voor de diverse kwaliteiten van alle kinderen. 
Bij dit proces vinden we het belangrijk, dat we goed communiceren en samenwerken met de ouders van onze leerlingen.

Ons onderwijs is ‘resultaatgericht’, in die zin dat de onderwijstijd effectief wordt gebruikt en gericht is op de mogelijkheden van het individuele kind. We willen dus bij ieder kind ‘het onderste uit de kan halen’. De resultaten van onze leerlingen worden regelmatig bekeken, beoordeeld en geëvalueerd. 
Het onderwijs op de Spinmolen is voortdurend in ontwikkeling waarbij zeer kritisch gekeken wordt naar het aanbod van lesmethoden, de klassenorganisatie en de manier van aanpak. Hiervoor is er overleg tussen de leerkrachten, de directie, het bestuur en eventueel ook met externe instanties, waarbij het kan gaan om ‘optredende problemen’ en/ of nascholing.
Naast de aandacht voor het cognitieve (het leren), vinden we het ook belangrijk dat we andere vaardigheden van onze kinderen ontwikkelen. We denken hierbij aan:
  • Motorische ontwikkeling: We willen de lichamelijke vaardigheid van onze kinderen ontwikkelen en stimuleren. We letten hierbij op de ‘grote bewegingen’: d.m.v. (bijvoorbeeld) ‘sport en spel’ en de ‘kleine bewegingen’: (bijvoorbeeld) d.m.v. schrijf- en knutsellessen.
  • Creatieve en culturele ontwikkeling: We willen de creativiteit en ‘kunstzinnigheid’ van onze kinderen ontwikkelen en stimuleren. Dit willen we realiseren d.m.v. de creatieve vakken muziek, tekenen/handvaardigheid en drama. Ook het ‘passief genieten’ van kunst vinden we belangrijk. Hiervoor worden uitstapjes naar musea, het Concertgebouw en het theater georganiseerd.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: ‘In hoeverre leer je op een goede manier met anderen om te gaan zonder jezelf hierbij tekort te doen’. 
    Een goede school kan niet zonder duidelijke regels en afspraken. We leren de kinderen dat ze zich hieraan moeten houden. We vinden het heel belangrijk dat er op onze school een prettige sfeer heerst, waarin leerkrachten goed met elkaar omgaan en kinderen en ouders zich thuis voelen. We proberen te voorkomen dat kinderen op school gepest worden en spreken hier regelmatig met kinderen, leerkrachten en ouders over. Elk kind heeft het recht om “anders” te zijn en we vragen onze leerlingen om respect op te brengen voor een andere mening. Als kinderen elkaar veroordelen op grond van uiterlijke kenmerken of andere ideeën, wordt hier in de klas over gesproken.

Ons uiteindelijke doel is dat kinderen zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Dit proberen wij te verwezenlijken door op school een sfeer van vertrouwen te creëren, zodat de kinderen zichzelf durven te zijn, graag naar school gaan en zich hierdoor optimaal kunnen ontplooien.

“De Spinmolen” is een RK Basisschool!
Onze katholieke identiteit is zichtbaar in het ‘openen en sluiten van de dag’ d.m.v. gebed, het godsdienstonderwijs dat op onze school gegeven wordt, de betrokkenheid bij grote christelijke feesten en kerkelijke vieringen zoals ‘De Eerste Communie’ en ‘het Vormsel, maar ook in de sfeer en de prettige omgang met elkaar.