Medezeggenschap

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Een belangrijke taak voor een MR is, het onderling overleg in school tussen ouders, leerlingen en personeel te bevorderen. In de MR van Basisschool De Spinmolen zitten 4 ouders en 4 medewerkers. Nieuwe leden van de MR worden gekozen door de zittende leden van de MR.

Taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn vastgelegd in het MR reglement welke kan worden opgevraagd bij de MR leden.

Medezeggenschapsraad van de Spinmolen

De MR van de Spinmolen is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreken wij met de directie (in de wet wordt dit het bevoegd gezag genoemd) en met de verschillende achterbannen (ouders en personeel).

Taken van de Medezeggenschapsraad

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer de MR met de directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting personeel dan hebben de leerkrachten instemmingsrecht. Over andere onderwerpen hebben de ouders instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de vaststelling van de schoolgids. Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’.

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad op de Spinmolen

De MR komt circa 6 keer per schooljaar voor MR vergaderingen samen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent welkom als u eens wilt zien hoe we werken.

Aan het begin van het schooljaar stelt de MR een jaarplan op voor het komende schooljaar, welke is gebaseerd op het jaarplan van school. We kiezen uit het jaarplan een aantal belangrijke onderwerpen, waar de MR zich (pro)actief op richt. Het jaarplan is te vinden op de website van de school of kunt u opvragen bij een van de MR-leden. Natuurlijk houden we de reguliere MR-taken ook goed in de gaten.

De voorbereiding op de verschillende onderwerpen vraagt inzet en kennis van zaken. Als het nodig is kan daarvoor gebruik worden gemaakt van deskundigen.

De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterbannen is hiervoor zeer belangrijk. Wij nodigen jullie, de ouders, uit om (een van) de leden van de MR te benaderen met uw vragen/ opmerkingen en ideeën. De ledenlijst van de MR en haar bereikbaarheid kunt u vinden op de website van school (‘kopje’ MR). Hier vindt u ook de belangrijkste actuele informatie. De agenda van MR-vergaderingen worden via Parro met de ouders gedeeld via Parro. Indien nodig met een korte toelichting na de vergadering. De notulen van MR-vergaderingen zijn beschikbaar bij de MR leden.

GMR

De Spinmolen is een onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (hierna: SKOV), de stichting waar alle scholen van Volendam onder vallen. De SKOV heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor alle scholen in Volendam. Onderwerpen die op de agenda van de GMR staan worden vaak vooraf in de MR besproken. Eén ouder en één leerkracht van de Spinmolen zitten in de GMR van de SKOV.

Ledenlijst Medezeggenschapsraad en hun bereikbaarheid

Oudergeleding:
1. Suzanne Schilder - van Houdt (voorzitter) - suzannevanhoudt@hotmail.com
2. Jan Tol (secretaris) - jan.tol@aaa-riskfinance.nl
3. Richard Steur (GMR-lid) - rjm.steur@hotmail.com
4. Jim Lezaire - jim.lezaire@live.nl

Leerkrachten geleding:
1. Gerie Koning (GMR-lid) - geriekoning@spinmolen.nl
2. Wendy van Rijn - wendyanrijn@spinmolen.nl
3. Joke Lautenschutz - Mol - jokelautenschutz-mol@spinmolen.nl
4. Simone Tuip - Smit - simonetuip-smit@spinmolen.nl

Ouderraad

Bij vele activiteiten op de school is de hulp en inbreng van ouders benodigd. Om te zorgen dat dit allemaal soepel verloopt worden de ouders van de kinderen op de Spinmolen vertegenwoordigd door 12 tot 13 personen in de Ouderraad.

Wie zijn wij en wat doen we?

Zo stellen wij de ouderbijdrage vast, verzorgen wij de schoolreisjes en het kamp, helpen wij de Sint en zijn Pieten bij alle festiviteiten rond 5 december, zorgen we voor de kerstmaaltijd, de verzorging van de afscheidsavond, versiering van de school rond bepaalde thema’s, ranja bij sport en spelletjesdagen, wat lekkers met de kermis, pasen en de laatste schoolweek en natuurlijk proberen wij hier allemaal zo veel mogelijk hulp bij te verlenen.

Soms is het wat puzzelen, moeten we rekening houden met speciale dieetwensen, en hebben we wat extra hulp nodig van andere ouders. Denk bijvoorbeeld aan het versieren van de school of begeleiding bij de schoolreisjes of kerstmaaltijd. Eens in de twee maanden komen wij samen en nemen zo alle activiteiten door die voor die komende periode op de planning staan.

Vragen en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom! Je kunt ons mailen op mailadres ouderraadspinmolen@hotmail.com of ons natuurlijk even aanschieten bij de school!

De ouderraad van De Spinmolen bestaat uit de volgende leden:

Mark Lansen
Ciska Guijt
Kees Klouwer
Elly Steur
Jennifer Bond
Jenny de Groot
Jessica Kromhout van der Meer
Kim Buys
Linda Sombroek
Mariska Hamberger
Nelly Schilder
Renate Kwakman
Esther Jonk

Verslagen en andere documentatie met betrekking tot de MR en GMR vindt u hier:

Documenten